سایت سخت کوشان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - مهرماه  علوم پایه ششم - دروس اول ودوم   20سوال متنوع: درست نادرست،تستی،کامل کردنی ،پاسخ کوتاه وتشریحی  باپاسخنامه ی تشریحی