سایت سخت کوشان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - مهرماه هدیه های آسمان پایه ششم - دروس اول،دوم وسوم   20سوال متنوع: درست نادرست،تستی،کامل کردنی ،پاسخ کوتاه وتشریحی    باپاسخنامه ی تشریحی