سایت سخت کوشان

فایل طلایی شماره 1 علوم ششم ویژه ی دانش آموزان شرکت کننده درآزمون تیزهوشان 50سوال تستی مهم علوم ششم (درس اول ؛ زنگ  علوم) همراه باپاسخنامه