سایت سخت کوشان

 فایل طلایی شماره 2 علوم ششم ویژه ی دانش آموزان شرکت کننده درآزمون تیزهوشان 50سوال تستی مهم علوم ششم (درس اول ؛ زنگ  علوم) ادامه ی فایل طلایی شماره 1- سوالات 51 الی 100 همراه باپاسخنامه   مراه باپاسخنامه