سایت سخت کوشان

فایل طلایی : سخت کوشان شماره ی 21 موضوع : نسبت،تناسب،درصدوریاضیات مالی  گروه سفید ( فرمول های کاربردی ،کلیدهای جادویی ونکات طلایی )   ** این فایل در 13صفحه تنطیم شده وشامل 14 کلیدجادویی ( فرمولهای کاربردی )،مثال هایی برای چگونگی کاربردفرمول درحل مسئله، نکته های طلایی  وتوضیحات لازم می باشد ** تست آزمون های مربوطه نیزمتعاقبا ارائه خواهدگردید.