سایت سخت کوشان

دستورزبان فارسی  جمله،شبه جمله،نهادوگزاره   ویژه ی پنجمی ها وششمی ها