close
تبلیغات در اینترنت
پیک نوروزی پایه ی ششم ابتدایی جدید( سخت کوشان)

سایت سخت کوشان

پیک نوروز 95  هشتمین سین ششمی ها = سخت کوشانه مرورمفاهیم ومطالب مهم ریاضی ششم فعالیت های ریاضی طبقه بندی شده وبودجه بندی شده درایام عید  از 2 فروردین تا 12 فروردین ویرایش شده برای نوروز 1395  تجربه ی چندین ساله بیانگراین موضوع است که معمولادانش آموزان درتعطیلات نوروزی رغبتی به انجام دادن تکالیف وفعالیت های درسی ندارندوازطرفی باتوجه به اینکه پس ازتعطیلات بافاصله ی خیلی کم ازمون تیزهوشان رادرپیش رودارندلذا لازم است فعالیت هایی رادراین ایام انجام بدهندکه البته این فعالیت هابایدمختصرولی…