سایت سخت کوشان

سوالات وفعالیت های علوم  درس 9 پایه ی سوم ابتدایی ازکتاب کارعلوم سوم ابتدایی - سخت کوشان انتشارات امیدمهر    دانلودازآپلودبوی        دانلودازپیکوفایل             *********************************** طریقه دانلودکردن از آپلودبوی برخی دوستان تصورمیکنندکه دانلودنمودن آزآپلودبویحتمامستلزم پرداخت هزینه است .شمامیتوانیداین دانلودرابه رایگان انجام دهید.دانلودفایل ها حدودا 60ثانیه طول میکشد. برای دانلودفایل هالطفا مراحل زیرراانجام دهید…