سایت سخت کوشان

تست آزمون شماره 2 سخت کوشان  مربوط به فایل طلایی شماره 21 ( نسبت ؛ تناسب ؛ درصدو... ) سوالات گروه قرمز "سه ستاره*** "