سایت سخت کوشان

تمام لذت عمرم در اين است / که مولايم اميرالمومنين است