سایت سخت کوشان

استعدادتحلیلی(سوالات تیزهوشان ششم وپاسخنامه های تشریحی)   بیش از 50 تست استعدادتحلیلی همراه باپاسخنامه تشریحی ویژه ی دانش آموزان سخت کوش پایه ی ششم که تصمیم به شرکت درآزمون تیزهوشان دارند &