سایت سخت کوشان

تستهای استعدادتحلیلی تیزهوشان وتست آزمونهای سخت کوشان  70تست استعدادتحلیلی همراه باپاسخ های تشریحی ویژه ی تیزهوشان پایه ی ششم 21 تست ومسئله ازکلاس های سخت کوشان ویژه ی تیزهوشان پایه ی شش