سایت سخت کوشان

********************************* آزمون تکمیلی وتستی ریاضی ششم-فصل 3 خریدازفروشگاه مستقل سخت کوشان( باهدیه ی خرید)   برای دانلودرایگان این آزمون باپاسخنامه تشریحی ازکانال تلگرام سخت کوشان           توجه :  به دنبال سواستفاده های مکرر برخی افرادغیرفرهنگی و فروشگاه های سودجووبدون نام ونشان ویابرخی کانال های تلگرام برای پیشگیری ازاین اتفاقاتوحمایت ازحقوق دانش آموزانتحت پوشش سخت کوشان ،برای کلیه محصولات این فروشگاه مجوزو شماره ثبت…