سایت سخت کوشان

همه آزمون های پایه های دوم تاششم دبستان پایان آذرماه راازفروشگاه های سخت کوشان تهیه نمایید. باخرید خود استانداردترین سوالات رادریافت خواهیدنمود ونیزمارادرجهت پشتیبانی هرچه بیشترازدانش آموزان محروم یاری می کنید. فروشگاه سخت کوشان باهمت تعدادی ازاساتید،مدرسین ومولفین راه اندازی گردیده وعوایدحاصل ازفروش محصولات نیزصرف کمک به دانش آموزان مستعدوسخت کوشی می گرددکه بنیه ی مالی آنها ضعیف بوده ونیازبه حمایت دارند. کلیه ی مدارس مناظق محروم کشورکمافی السابق می توانند باارسال تقاضانامه ی ممهوربه مهرمدرسه…