سایت سخت کوشان

  روش کار به این صورت است که برای تشخیص اینکه یک سال خورشیدی با نام کدام یک از این حیوانها   مطابقت دارد،در ابتدا باید عدد ۶ را از سال خورشیدی کم کرد و عدد به دست آمده را بر ۱۲ تقسیم نمود.     نکته: تقسیم را با ماشین حساب انجام ندهید.     باقیمانده این تقسیم از ۰ تا ۱۱ می‌تواند باشد که هرکدام از این اعداد بیانگر نام یکی از حیوانات است.   باقیمانده این تقسیم برای سال ۱۳۹۰ ، ۴ می شود که گویای سال خرگوش است.     نام این حیوانات طبق اعدادشان به صورت…