سایت سخت کوشان

*********************************   فایل های این پوشه ی کم حجم شده عبارتنداز :   1- کاربرگ ریاضی سوم فصل8-ضرب   2- آزمون دروس12و13 علوم سوم دبستان   3-  آزمون علوم سوم - دروس 11 تا 14   4-  آزمون عملکردی ریاضی سوم-جمع وضرب   5-  آزمون فارسی پایه سوم   6- آزمون فارسی سوم دبستان دروس15و16   7- آزمون هدیه های آسمان پایه سوم-دروس1 الی 10   8 -درسنامه وفعالیت های ریاضی سوم دبستان - احتمال   9- کاربرگ ریاضی سوم فصل8-ضرب…