سایت سخت کوشان

********************************* برای دانلودروی تصویرزیرکلیک کنید   فایل های این پوشه ی کم حجم شده عبارتنداز : 1- آزمون عملکردی اجتماعی ششم-فصل پوشاک-      2- آزمون عملکردی ریاضی ششم- تقریب زدن   3-درسنامه وفعالیت های ریاضی ششم-فصل6 -نسبت وتناسب 4-درسنامه وفعالیت های ریاضی ششم-فصل6-درصدوریاضیات مالی    5-درسنامه وفعالیت های ریاضی ششم-فصل6-راهبرد -زیرمسئله سازی 6- آزمون علوم ششم-میان دوره ای              7-آزمون…