سایت سخت کوشان

**************************************** لیست فایل ها وآزمون های رایگان این بسته ی آموزشی 1- آزمون انشای ششم خرداد-نمونه الف  باپاسخنامه ی تشریحی        2 - آزمون انشای ششم خرداد-نمونه ب  باپاسخنامه ی تشریحی   3 - آزمون چهارجوابی فارسی ششم مشتمل بر 40 سوال تستی  آزمون های پایان ماه (مهرتااردیبهشت ) ازکلیه ی دروس بابودجه بندی رسمی          ارزشیابی های ماهانه بشرح زیرهستند: 5- ارزشیابی مهرماه شامل فصول 1 و 2…