سایت سخت کوشان

  آزمون ریاضی ششم - خرداد     آزمون فارسی ششم - خرداد     درسنامه درس5 علوم ششم-مین پویا     سوالات وفعالیت های درس5 علوم ششم-مین پویا    درسنامه ریاضی ششم-تقریب زدن     درسنامه وکاربرگ درس اول فصل7ریاضی ششم-تقریب     کاربرگ ریاضی ششم-تناسب     کاربرگ ریاضی ششم-درصد      کاربرگ ریاضی ششم-کاربرددرصددرآمارواحتمالات