سایت سخت کوشان

ارزشیابی ورودی - پایه اول دبستان(مهر ماه)    آموزگاران پایه ی اول دبستان بایدبدانند که دانش آموزان آنها   دردوره های پیش و دبستانی و... چقدر بامفاهیم :   ریاضی ، هوش تحلیلی،علوم ،فارسی و.... آشناشده اند !     روی تصویرکلیک کنید .