سایت سخت کوشان

کتاب الکترونیکی ( ورق زن ) تیزهوشان به انضمام فایل pdf مناسب برای پایه های چهارم تاششم ابتدایی  قسمت اول - سخت کوشان 1   مباحث این کتاب دربرگیرنده ی موضوعات زیربوده ودرپایان هرمبحثبه منظورتثبیت یادگیری ونیزکاربردفرمولها درحل مسئله ها 20  تست مربوط به همان مفاهیم نیزآمده است : - عددنویسی + فرمول های مربوطه + 20 تست - کسر+ فرمول های مربوطه + 20 تست - بخش پذیری + فرمول های مربوطه + 20 تست - اعدادمرکب + فرمول های مربوطه + 20 تست - نسبت وتناسب + فرمول های مربوطه + 20 تست - درصد +…