سایت سخت کوشان

  لطفابه مواردزیرکه دررابطه باخریدازفروشگاه می باشددقت فرمایید : فروشگاه سخت کوشان ماننددیگرفروشگاه ها(فروشگاه شاهدبندرانزلی آقای رحمانی-فروشگاه معلم خوانساری خانم مهدوی و.......)درسایت فایل فارسی فعالیت مینمایدوهیچ گونه نقشی دردریافت وجوه شماویاارسال لینک دانلود و......ندارد.مافقط سوالاتراطراحیودرفروشگاه قرارمیدهیم.وجوهی که شما عزیزان پرداخت می کنید بحسابفایل فارسی واریزمیشودوآنهاهرچندوقت یکبار بعدازکسرنمودنسهم خودشان، سهم فروشگاه هارانیزبه آنها پرداخت میکنند. (همانطورکه دربلاگفاوبلاگ می سازیددرفایل…