سایت سخت کوشان

هزینه تهیه این فایل هابصورت جداازهم، مبلغ10000نومان است. این پوشه شامل فایل های زیرمی باشد:  الف)20 تست گروه سبز (سوالات 2ستاره) مبحث تناسب،درصدو...  ب) 20 تست گروه قرمز(سوالات 3 ستاره ) مبحث تناسب،درصدو... ج) 20تست گروه سبز (سوالات 2ستاره) مبحث سطح وحجم د) 20 تست گروه قرمز(سوالات 3 ستاره ) مبحث سطح وحجم کلیه ی سوالات باپاسخ های کاملاتشریحی همراه بافرمول های کاربردی