سایت سخت کوشان

  بااهداسلام وعرض تبریک به مناسبت آغازسال تحصیلی 96 - 95 ازاینکه سایت سخت کوشان راتاکنون همراهی نموده وپشتیبان مابوده ایدسپاسگزاریم وامیدوارم درسال تحصیلی جدیدنیزبتوانیم کمافی السابق درکنارشماهمکاران،دانش آموزان واولیای محترم بوده ولایق اعتمادشماعزیزان باشیم . همانطورکه مستحضرهستیدازفروردین 95 درکناروبلاگ ها وسایت سخت کوشان ، فروشگاه سخت کوشان نیزراه اندازی گردیده است.مجددایادآوری میکنیم  هدف اصلی ازتاسیس وراه اندازی فروشگاه سخت کوشان حمایت ورسیدگی به وضعیت دانش آموزان مستعدوسخت کوشی است…