سایت سخت کوشان

توجه توجه !!!! متاسفانه درگاه پرداخت الکترونیکی سایت فایل فارسی که فروشگاه سخت کوشان نیززیرمجموعه ی آن است دریکی دوروزاول  مهرموقتادچارمشکلاتیشده وتعدادزیادی ازهمکاران گرامی علی رغم مراجعاتمتوالیموفق به خریدمحصولات موردنظرخودنشده اند،لیست اسامی اینعزیزان درآرشیوفروشگاه موجوداست ، 136خریدناموفقدرطی این 3روزگرچه ازجهتی موجب خوشحالی است!زیرا نشانگراعتمادولطفشما میباشدولی چون ایندوستان مدت زیادی وقت خودراصرف خریدنموده ونهایتانیزموفقبه خریدنشده اند سبب شرمندگیمی باشد. بدین وسیله ازکلیه ی همکاران…