سایت سخت کوشان

فیلم روش تدریس درس اول فصل سوم ریاضی پنجم نسبت توسط : استادیزدانی     فیلم روش تدریس درس دوم فصل سوم ریاضی پنجم نسبت های مساوی  توسط : استادیزدانی