سایت سخت کوشان

آزمون عملکردی  بنویسیم دوم ابتدایی     این فایل توسط دانش آموزسخت کوش جمشیدکروژدهی تنظیم شده ومربوط به دبستان شهیدصفوری  می باشد