close
تبلیغات در اینترنت
دومین سالگردفوت پدرم

سایت سخت کوشان

 دلم برای روزهایی تنگ است که میدانم باز نخواهند گشتبرای پدرم که دیگر حضورش را احساس نخواهم کردبه راستی که چه زود دیر میشود به همه ی دوستانی که عزیزی ازدست داده اندتسلیت می گویم والتماس دعادارم