سایت سخت کوشان

بااهداسلامر ضمن تشکرازاعتمادواستقبال شما عزیزان لازم است درمورد نحوه خریدازفروشگاه ،به سوالی که تعدادزیادی ازدوستان پرسیده اندپاسخ بگوییم . سوال : من ایمیل ندارم ،چگونه می توانم خریدنموده وفایل خودرادریافت کنم؟ پاسخ :زمانی که خریدی صورت می گیردلینک دانلودمحصولخریداری شده روی همانصفحه ظاهرشده که قابلدانلودشدن است ونیز آدرس دانلودهمین فایل  بهایمیل خریداران نیزاراسال می گردد.لذاچنانچه شماایمیل هم نداشته باشیدمیتوانید هرفایلی راباگوشی یالپ تاپ خودخریدنموده وبراحتی فایل خریداری شده رادانلودکنید.…