سایت سخت کوشان

* آزمون ماهانه ی سخت کوشان ( آذر ماه 92 ) *   پاسخ نامه  ******************************************************  * آزمون ماهانه ی سخت کوشان ( آذر ماه 93 ) *     پاسخ نامه    لطفا پاسخنامه هاراموردبررسی اجمالی قراردهید تاچنانچه درتایپ پاسخ صحیح اشتباهی رخ داده   باشد آنرارفع کنید.