سایت سخت کوشان

 کاردرخانه شماره13 سخت کوشان  فعالیت های درس 1 فصل 4 ریاضی ششم ( مرکزتقارن وتقارن مرکزی) ازکتاب کارریاضی ششم دبستان ، سخت کوشان  انتشارات سلام ( امیدمهر )