سایت سخت کوشان

دستورزبان فارسی  جمله،شبه جمله،نهادوگزاره    ویژه ی پنجمی ها وششمی ها