سایت سخت کوشان

  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فارسی پایه ی ششم - بهمن 95 باپاسخنامه ی تشریحی   انتشارمحصولات دارای شماره ثبت فروشگاه سخت کوشان  درسایت هاووبلاگ های شخصی مجازنیست،این کارآسیب جدی به روندکارفروشگاه که حمایت ازدانش آموزان محروم می باشد زده وسعی وتلاش همه ی همکارانی که که پشتیبان ماهستند راهدرمیدهد،ازهمه ی همکاران عزیزتقاضاداریم که به افراد سودجوی غیرفرهنگی اجازه ی این کارراندهندوچنانچه این موردرامشاهده نمودندتذکرداده وبه مانیزگزارش نمایند. مثل همیشه ازحمایت همه ی دوستان…