سایت سخت کوشان

    ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فارسی چهارم - بهمن 95  باپاسخنامه ی تشریحی هدیه ی خرید:نکات دستوری فارسی چهارم(درس به درس)  انتشارمحصولات دارای شماره ثبت فروشگاه سخت کوشان  درسایت هاووبلاگ های شخصی مجازنیست،این کارآسیب جدی به روندکارفروشگاه که حمایت ازدانش آموزان محروم می باشد زده وسعی وتلاش همه ی همکارانی که که پشتیبان ماهستند راهدرمیدهد،ازهمه ی همکاران عزیزتقاضاداریم که به افراد سودجوی غیرفرهنگی اجازه ی این کارراندهندوچنانچه این موردرامشاهده نمودندتذکرداده…