سایت سخت کوشان

                                    پَک آزمون های اسفندبصورت پیک (هردرس2آزمون + فعالیت های ریاضی)         پیک بهاری جدید ویژه ی سایت سخت کوشان   نوروزآزمون 1396(هرروز یک آزمون )           پایه ی پنجم دبستان  مرورکلیه ی مطالب مهر تااسفند 95     آزمون های طبقه بندی شده تا اسفند مطابق بابودجه…