سایت سخت کوشان

دوستان وهمکاران وبلاگ نویس به یاددارندکه حدود2سال قبل بلاگفاحدود6ماه خراب بود وکلیه ی وبلاگ های آموزشی بلاگفاهم ازکارافتاده بودووقتی هم که بلاگفادوباره شروع بکارکرد برخلاف وعده هایی که داده بودندکلیه ی اطلاعات2سال قبل دیگربرگردانده نشدوهمه زحماتی که همکاران کشیده بودندبر بادرفت .درآن روزهاگروه های تلگرامی و.... هم نبودوهمه امید همکاران علی الخصوص همکاران پایه های اول،دوم وششم که تازه کتابهاتغییرکرده بودبه همین وبلاگ های آموزشی بود.یادآوری آن روزهاوعشق وعلاقه ای که درهمکاران برای تبادل تجربیات بود،…