سایت سخت کوشان

   مطالب این پست رو تقدیم می کنم به همه ی دوستان وهمکاران ودانش آموزان خوبم                    به یــــــــــــادتــم        به یــــــــــــادم بــاش   یادت باشد ٬ یک نفر هست که شب و روزدعایش این است :  زیر این سقف بلند٬ هر کجایی هستی٬به سلامت باشی و دلت همواره٬محو شادی  و تبسم باشدیادت باشدیک نفر…