سایت سخت کوشان

باتوجه به تعدادزیادمدارس متقاضی ارسال بصورت دستی ناممکن وبسیاروقت گیر استبه همین دلیل دانلودهارمزگذاری شدندتابااستفاده های ازکدهای تخفیف صددرصدی همکاران گرامی بتوانندکلیه ی آزمون های موردنیازخودراشخصا بصورت رایگان ازفروشگاهدانلودنمایند. مجددابه اطلاع می رسانیم که برای جلوگیری ازسواستفاده فروشگاه هاوافرادغیرفرهنگی،لازم استکلیه ی عزیزانی که جدیدابه جمع ماپیوسته اند،تقاضانامه ی خودراممهوربه مهرمدرسه نمودهوبه ایمیل سخت کوشان ارسال نمایند تاکددانلودرایگان دراختیارشان گذاشته شود. اگربانحوه ی استفاده ازکدتخفیف…