سایت سخت کوشان

مجددابه اطلاع می رسانیم که برای جلوگیری ازسواستفاده فروشگاه هاوافرادغیرفرهنگی،لازم استکلیه ی عزیزانی که جدیدابه جمع ماپیوسته اند،تقاضانامه ی خودراممهوربه مهرمدرسه نمودهوبه ایمیل سخت کوشان ارسال نمایند تاکددانلودرایگان دراختیارشان گذاشته شود. اگربانحوه ی استفاده ازکدتخفیف آشنانیستیدفیلم زیر رادانلودکرده وببینید.(این تخفیف 100 % می باشد) آموزش نحوه ی دریافت تخفیف ها  برخی ازدوستان جدید سخت کوشان که آزمون هارارایگان دریافت می نمایند