سایت سخت کوشان

    ارزشیابی ورودی - پایه اول دبستان(مهر 95)     آموزگاران پایه ی اول دبستان بایدبدانند که دانش آموزان آنها دردوره های پیش و دبستانی و... چقدر بامفاهیم :   ریاضی ، هوش تحلیلی،علوم ،فارسی و.... آشناشده اند !