سایت سخت کوشان

     پاسخ های کلیه ی فعالیت ها،کاردرکلاس هاوتمرین های       کتاب نونگاشت ریاضی ششم بصورت درس به درس            به همراه نکات مهم،روش تدریس برخی مطالب مهم،اهداف و....