سایت سخت کوشان

بزودی برای اولین بارپست های ویژه ودانلودهای طلایی سخت کوشان ارایه خواهدگردید.  فایل های ارائه شده کامل ترین وجدیدترین مجموعه سوالات وفرمول هایی است که میتوانددردسترس همکاران ودانش آموزان سخت کوش باشد این دانلودهای طلایی به اختصار شامل مواردزیرخواهندبود :   1 - کامل ترین وجدیدترین مجموعه ازکاربردی ترین فرمولهای حل مسئله   وروش های تست زنیتحت عنوان : " کلیدهای جادویی ونکات طلایی"   2 - اَبَرآزمون های ریاضیات پیشرفته ی پنجم وششم   3 - تست آزمون های تیزهوشان تحت عنوان" 20تست…