سایت سخت کوشان

دانلودفیلم های آموزشی ریاضی چهارم   استادمحترم : دکترخسروداودی    دانلودفیلم آموزشی درس سوم ( اندازه گیری زمان ) فصل4ریاضی چهارم              دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس دوم ( اندازه گیری زاویه ) فصل4ریاضی چهارم           دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس اول (زاویه ) فصل4ریاضی چهارم                   …