سایت سخت کوشان

برخی ازاقدام پژوهی های انجام شده توسط همکاران فرهنگی  (ازهمکاران محترمی که پژوهش ها وتجربیات  خودشان رادراختیاردیگران قرارداده اندقدردانی میکنیم . )   نمونه ی اول   نمونه ی دوم نمونه ی سوم   نمونه ی چهارم نمونه ی پنجم   نمونه ی ششم   نمونه ی هفتم نمونه ی هشتم   نمونه ی نهم نمونه ی دهم   نمونه ی یازدهم   نمونه ی دوازدهم  نمونه ی سیزدهم   نمونه ی چهاردهم نمونه ی پانزدهم نمونه ی شانزدهم