سایت سخت کوشان

پیک آدینه هفته ی اول اسفندماه پایه ی اول ابتدایی توجه : این فایل توسط دانش آموزحمیدموسوی تهیه وتنظیم  شده است (برای پروژه درس کاروفن آوری) . طراح پیگ ازهمکاران محترم فرهنگی میباشدکه متاسفانه هویت ایشان مشخص نیست .بدینوسیله عذرخواهی نموده وچنانچه این موضوع روشن گرددنام این همکارگرامی درج خواهدگردید.( احتمالا سیدبزرگوارآقای گشتی)