سایت سخت کوشان

قابل توجه عزیزانی مه جهت دریافت آزمون های مرورکتاب ودریافت فایل های طلایی ثبت نام کرده اند .   همانطورکه گفته شد فایل های طلایی ازهفته ی اول اسفندارایه میگردد.قبل ازدریافت فایل ها وشروع کلاسها 4مرحله آزمون دراختیارشماقرارمیگیرد.اینازمونهاطبقه بندی شده بوده وبابودجه بندی مناسبی که دارندمیتوانیدبااستخراج نتایج آنها به نوعی  مهندسیآموزشی  ازکارخودیادانش آموزانتان داشته باشید.لذاپس ازدریافت آزمونتزتیبی اتخاذکنیدکه درمحیطی ارام وبه دورازهرمشغله ای  درزمانمشخص شده به سوالات پاسخ داده…