سایت سخت کوشان

بااهداسلام خدمت همه ی همکاران عزیزوبازدیدکنندگان محترم  هدف اصلی ازراه اندازی سایت آموزشی جدیدسخت کوشان  کمک به دانش آموزان سخت کوش مستعدوکم بضاعت است.دراولین فرصت باشماعزیزان خواهم بودوانگیزه ی اصلی خودازاین اقدام رابرای شماعزیزان بازگوخواهم نمود.یقین دارم که مثلهمیشه درانجام این کار خداپسندانه حامی من وعوامل دیگری که دراین راه به من کمک میکنندخواهیدبود. ازهمه ی شماعزیزان بازدیدکننده انتظارمیرودجهت همکاری باماهنگام واردشدن به سایت ابتداروی صفحه تبلیغات کلیک کرده تابازشود آنگاه کلیه ی…