سایت سخت کوشان

روش تدریس وکلیه ی نکاتی که یک آموزگارریاضی پایه ی ششم بایدبداند. ویژه ی آموزگاران پایه ی ششم؛آموزگاران تازه استخدام وهمکارانی که تغییرمقطع داده اند. باتوضیحات کامل ودرعین حال ساده به همراه مثال های