سایت سخت کوشان

16سوال متنوع (حیطه ی دانش،درک وفهم،کاربرد) مناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا آماده ی تکثیروبرگزاری آزمون طراحی شده توسط : سرگروه آموزشی پایه دوم ویراستار: سیدجوادتزرقی(مدرس ومولف کتب کار