سایت سخت کوشان

 13 سوال کاربردی ومهم درسطح متوسط مناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا  آماده ی تکثیروبرگزاری آزمون درمدارس   قسمتی ازاین آزمون راملاحظه کنید .    برای تهیه ی ا